De geschiedenis van boerderij Groot-Nibbelink

De boerderij is gelegen aan de Nibbelinklaan 12 te Varsseveld. De streek, waarin deze oude boerderij ligt wordt in de volksmond vaak nog genoemd de Nibbelinkshoek, in de directe omgeving van de bossen van Idink. Het is een vruchtbare hoek, met zeer oude cultuurgrond en een hoek, waarin de naoberschap nog sterke banden heeft. Nibbelink is zeer oud. Daarvan spreekt de historie reeds in het jaar 1279. Dan is Nibbelink in het bezit van ridder Winricus de Wesenhorst. Van dit oude goed staan nog de laatste resten aan de Oude IJssel bij Gendringen. Uit een oorkonde van het jaar 1279 blijkt, dat Winricus de Wesenthorst het goed Nijtboldijnc aan het klooster Bethlehem bij Gaanderen verkoopt. Hier vinden we dus de eerste en de oudste benaming die we ook elders lezen als Nijthbolding en waarin we duidelijk Nibbelink terug vinden.

De uitgang "ink" heeft de betekenis van:" zoon van of toebehorend aan", dus in dit geval de zoon of eigen van Nythbold.

De bewuste oorkonde van 1279 wordt bekend gemaakt, dat ridder Winricus samen met zijn vrouw Frederadis en kinderen het goed Nibbelink met al de toebehoren, verkoopt en wel tegen een vaste uitkering van 12 denarien, die hem of zijn opvolgers jaarlijks op St. Catherinadag te Doetinchem voldaan moeten worden. Dit zijn de oudste berichten omtrent Nibbelink.

We vinden het goed weer terug in het boek der verpondingen van Varsseveld in het jaar 1658. Hierin wordt het goed als volgt omschreven: Nibbelink een volle erve, behorend tot den conven­te van Bielheim (Bethlehem). Aan zaailand 9 molder, bos met holtgewas, broeck en de inslagh 11 molder. Verpondingsgeld 25 daalder.

In genoemd boek is er tevens sprake van Klein-Nibbelink. Dat is het bewijs dat in de loop der jaren het oude goed Nibbelink in twee boerderijen was verdeeld. Klein Nibbelink was inderdaad klein, want in het verpondingsboek staat beschreven: Cleijne Nibbelinck een caeter gehorende tot den convent van Bielheim, ... molder groot. Verpondingsgeld 5 daalder.

Met een caeter werd bedoeld een z.g. katerstede,dus een daghuurderplaats. Verder spreekt het boek van de verponding nog van twee kerc­kenhuuskes, de kercke van Varsseveld toebehorende, groot aan zaailand en koolland voor het verpondingsgeld van 1 daalder en liggende onder Nibbelink.

Hier zullen waarschijnlijk de dagloners gewoond hebben, die in dienst waren van Nibbelink. In het voorjaar van 1723 is Nibbelink totaal afgebrand, maar met spontane hulp van de inwoners van Varsseveld en de buren weer opgebouwd. Uit dank voor deze hulp gaf de boer van Nibbelink de 14e September een feest op zijn nieuwe boerderij, het stenenbier, zoals dat toen genoemd werd. Maar dit feest werd wreed gestoord. Het dorp Varsseveld werd in zijn geheel een prooi der vlammen tengevolge van een wraakneming van de dorpssmid.

De dorpssmid, die niet door Nibbelink was uitgenodigd omdat hij alle hulp had geweigerd vanwege zijn gierige aard, had het vuur in de smidse zodanig aangewakkerd, dat de vonken door de schoorsteen de rieten daken van de huizen bereikten.Gevolg was dat Varsseveld in twee uur totaal in de as werd gelegd.

We slaan een stukje geschiedenis over en belanden in het jaar 1922. Vanwege wanbe­heer werd Groot-Nibbelink in dat jaar per veiling verkocht. De boerderij met weilanden was toen eigendom van Mevr. Driessen-Forckenbeck. De toenmalige bewoner "opa" Blits verhuisde naar de boerderij waar nu Reimes woont.

Verschillende omwoners kochten toen stukken grond w.o. Duitshof, Seinhorst, Klompenhouwer, Bierman, Blits en Radstake.

Op de boerderij zelf komt Duitshof te wonen, Hij komt van de boerderij waar Te Beest (Idinkweg nr. 13) nu woont. Gerrit Jan Duitshof trouwt in 1922 met Hendrika Seinhorst en krijgt 2 dochters; Johanna en Gerda. Johanna is op 3 juni '48 getrouwd met Gerard Duitshof, zodat er een Duitshof-Duitshof op de boerderij kwam te wonen. Ook zij kregen 2 dochters; Rikie en Dorien. In 1953 onderging de boerderij een grondige verbouwing. Het Olde Huus had wel zo'n groten kamer da'j der wal met peerd en wagen in konden dre'j­en. Het dak werd flink opgehoogd en er kwamen boven twee slaapkamers. Beneden gingen de beddestee's eruit en de kamer werd verkleind. Het kleine gedeelte bestond nog lang uit een washok, mantelpot, varkenshokken en binnenvaalt.

Hier kwam in 1984 verandering in toen Paul en Dorien besloten om op Groot Nibbelink te komen wonen. Zij knapten het kleinste gedeelte op en verhuurden het oude huis.
Net zoals zoveel boerderijen in de omtrek kennen we hier ook weidenamen zoals: naost huus, 't lange stuk, kleine kaolstee, grote kaolstee, de miete weide, de kamp en de kalverweide.


Deze luchtfoto is gemaakt in september 1951. Het zijn nog zandwegen die langs de boerderij lopen.
Pas in 1968 zijn de wegen geasfalteerd.


Gerard en Johanna (Hanna) Duitshof, de vorige bewoners van boerderij Groot-Nibbelink.